Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 27. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja ("Službeni vjesnik", broj 1/07), članka 1. Izmjena i dopuna Statuta Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja ("Službeni vjesnik", broj 26/10), a po odluci Upravnog vijeća Pučkoga otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja URBROJ: 2176-104-01-16-868 od 15. prosinca 2016. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja (M/Ž)

 

javni natjecaj ravnateljZa ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima:

visoku stručnu spremu VSS (VII/1 stupanj) pedagoške, umjetničke, ekonomske ili pravne struke
radno iskustvo od najmanje tri godine
organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Učilištem.
Ako se na natječaj ne javi osoba s visokom stručnom spremom (VSS) odgovarajućih uvjeta, za ravnatelja POU Hrvatski dom može se imenovati osoba s nižim stupnjem stručne spreme (VŠS) ako ima najmanje godinu dana radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

Uz pisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu
dokaz o stručnoj spremi
dokaz o radnom stažu
prijedlog programa rada učilišta za mandatno razdoblje
uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca).
Potrebne dokaze priložiti u preslikama, a izabrani kandidat biti će pozvan da dostavi na uvid izvornike.

Ravnatelj se imenuje na rok od 4 godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s prilozima (preporučenom poštom ili osobno) dostavljaju se na adresu: Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja, Matije Gupca 2, Upravno vijeće, s naznakom "Natječaj za ravnatelja – ne otvarati". Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja